Ana Sayfa / Tarih / Mülteci Olarak Van İline Gelen Küresünnilere Ev Yapılması
Mülteci Olarak Van İline Gelen Küresünnilere Ev Yapılması

Mülteci Olarak Van İline Gelen Küresünnilere Ev Yapılması

Elaziz

BİRİNCİ UMUMİ MÜFETTİŞLİK                       5/9/32

Müdiryeti .: İskan

Hususi.:725/2559

Hulasa.: Van’a Gelecek Sürmene’li Muhacirler Hk.

Başvekili İsmet Paşa Hazretlerine

Sürmeneden bu sene zarfında getirilerek Van merkez ile İskele köyü ve Tatvan’da yerleştirilmeleri mukarrer 140 ev halkına yeniden inşa edilecek evler ile Dükkanları inşaya muktedir ve ehliyeti fenniyeyi haiz Van ve havalisinde müteahhit bulunmadığı ahiren o havaliyi dolaşan U. Müfettişlik Başmüşaviri Fazlı Beyfendinin neticei tetkikatinden anlaşılmıştır. Esasen geçen seneler zarfında İran ( Küresünni Azeriler ) ve Rusya’dan (Burikan) gelen muhacirlerin İskanı için inşa ettirilen evlerin kafi resaneti haiz bulunmadığı ve az bir müddet zarfında tamire muhtaç bir hale geldiği görülmüştür.

Ehliyeti fenniyeyi haiz bulunmayan ve taahhüt ettikleri işten azamı maddi istifade teminine çalışan müteahhitlere bu işi vermekten ise U. Müfettişliğe nezaret ve murakabası altında emaneten yapyırmağı düşünüyorum. Müzayede ve münakasa kanunundaki kuyuttan azade kalabilmek ve inşaatın emanet suret ile yapabilmesi Hey’eti Vekile i Celilenin mustaceliyet kararına vabestedir. Kış basmadan ve nihayet bir buçuk aylık muddet kalan inşaat mevsimi geçmeden evel faaliyete başlanılması için kararın acilen istihsal ve tebliğ buyurulmasını arz ve istirham eylerim.

 

Başvekil İsmet Paşa Hazretlerine ve Dahiliye Vekaletine arz olunmuştur .

Birinci U. Müfettiş

İmza           İmza         İmza              İmza             İmza

11-10-932 : 4/4836

Hakkında khodkar

Cevaplayın

Mail adresi yayınlanmayacaktır.Gerekli alanlar işaretlenmişlerdir *

*

Yukarı ilerleyin